logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Primena srpskih standarda za duvan i duvanske proizvode ubuduće isključivo na dobrovoljnoj osnovi

Ranije jugoslovenski (JUS), a sada srpski (SRPS) standardi za duvan i proizvode od duvana, koji datiraju još iz šezdesetih i osamdesetih godina XX veka, nemaju više obaveznu primenu.

Počev od 10. jula 2021. godine, proizvođači duvana i duvanskih proizvoda, uključujući cigarete, nisu dužni da na tržište plasiraju proizvode koji ispunjavaju zahteve utvrđene ovim standardima.

Razlog za ovu promenu je stupanje na snagu Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (Službeni glasnik RS br. 67/2021) koji je završnim odredbama propisao da njegovim stupanjem na snagu prestaje da važi  Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za duvan i proizvode od duvana (Službeni glasnik RS br. 63/2009) (“Pravilnik”).

Pravilnik je svojevremeno usvojen kao tehnički propis na osnovu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (Službeni glasnik RS br. 36/2009) (“Zakon”), u skladu sa kojim su duvan i proizvodi od duvana, osim zahteva propisanih posebnim tehničkim propisima, prilikom stavljanja na tržište ili u upotrebu morali da ispune i zahteve utvrđene ovim standardima:

  • SRPS E.P1.010 Sirovi i fermentisani duvan u listu – Opšte odredbe;
  • SRPS E.P1.010/1 Nefermentisani i fermentisani duvan u listu – Opšte odredbe – Izmena;
  • SRPS E.P1.021 Fermentisani duvan u listu – Orijentalni aromatični tip duvana;
  • SRPS E.P1.022 Fermentisani duvan u listu – Orijentalni dopunski tip duvana;
  • SRPS E.P1.024 Fermentisani duvan u listu – Hercegovački tip duvana;
  • SRPS E.P1.026 Fermentisani duvan u listu – Duvan tipa Berlej;
  • SRPS E.P1.027 Fermentisani duvan u listu – Duvan tipa Virdžinija;
  • SRPS E.P2.010 Cigarete – Opšte odredbe;
  • SRPS E.P2.010/1 Cigarete – Opšte odredbe – Izmene;
  • SRPS E.P2.015 Rezani duvan.

Predmetni standardi su i dalje važeći, te je njihova primena moguća i ubuduće, ali isključivo na dobrovoljnoj osnovi u skladu sa Zakonom o standardizaciji (Službeni glasnik RS br. 36/2009 i 46/2015).

Prestanak obavezne primene standarda za duvan i duvanske proizvoda označava bitan preokret u duvanskoj industriji koja je više decenija počivala na njihovoj primeni. Da li će duvanske kompanije optirati za nastavak primene ovih standarda ili će ponuditi proizvode usaglašene sa drugim zahtevima (uključujući one utvrđene na nivou multinacionalne grupe kompanije), ostaje da se vidi.

Ono što pravnotehnički posmatrano ostaje nejasno jeste zašto je prestanak važenja Pravilnika propisan Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, umesto nešto ranije usvojenim Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (Službeni glasnik RS br. 49/2021), kojim je upravo ukinut Zakon koji je bio osnov za donošenje Pravilnika.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.

 

Izvor: prlegal.rs