logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Obrazovan Savet za kvalitet

Vlada Republike Srbije, donela je Odluku o obrazovanju Saveta za kvalitet, kao stručnog savetodavnog tela, sa ciljem razvoja oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji.

 

Dana 22. januara 2022. godine stupila je na snagu Odluka o obrazovanju Saveta za kvalitet, kao stručnog savetodavnog tela, sa ciljem razvoja oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji.

Osnovni razlog za donošenje ove odluke je jačanje regulatorne uloge ministarstva nadležnog za tehničke propise i ocenjivanje usaglašenosti u odnosu na donosioce tehničkih propisa, organe carine i tržišnog nadzora, privredu, sa ciljem kontinuiranog praćenja unapređenja kvaliteta u oblasti privrede.

Zadatak Saveta biće praćenje i analiza sprovođenja aktivnosti u oblasti infrastrukture kvaliteta, davanje mišljenja i preporuka, kao i razmatranje pitanja od značaja za razvoj i unapređenje infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji.

Za predsednika Saveta imenovan je Milan Ljušić, državni sekretar u Ministarstvu privrede, dok je za zamenika predsednika imenovan Miodrag Dugandžija, vršilac dužnosti pomoćnika ministra u istom ministarstvu.

Savet će u svom radu sarađivati sa državnim organima, organima autonomnih pokrajina, lokalnim samoupravama, organizacijama i ostalim zainteresovanim stranama u oblasti infrastrukture kvaliteta.

Značajno je i da Savet može obrazovati posebne i stručne radne grupe radi sprovođenja aktivnosti u oblastima za koje je obrazovan. Odlukom se predviđa da Savet o svom radu podnosi izveštaj Vladi, najmanje jednom godišnje.

U Savet se imenuju:

- za predsednika:

Milan Ljušić, državni sekretar u Ministarstvu privrede;

- za zamenika predsednika:

Miodrag Dugandžija, vršilac dužnosti pomoćnika ministra privrede;

- za članove:

1) Željko Radošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

2) Jasmina Jović, pomoćnik ministra zaštite životne sredine,

3) Milan Macura, vršilac dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike,

4) Milutin Đurović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

5) Lidija Stojanović, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija,

6) Tamara Lemajić, pomoćnik načelnika Uprave za preventivnu zaštitu, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

7) Božana Lukić, šef odseka, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

8) Tatjana Stamatović, rukovodilac grupe, Ministarstvo zdravlja,

9) Tatjana Bojanić, direktor Instituta za standardizaciju Srbije,

10) Čedomir Belić, vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale,

11) prof. dr Aco Janićijević, vršilac dužnosti direktora Akreditacionog tela Srbije,

12) mr Dušan Stokić, Privredna komora Srbije,

13) dr Miloš Jelić, predsednik Stručnog saveta Fonda za kulturu kvaliteta i izvrsnost,

14) prof. dr Zoran Punoševac, predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije,

15) Vesna Pavlov, Grupacija kontrolnih i sertifikacionih tela Privredne komore Srbije,

16) doc. dr Verica Jovanović, Grupacija akreditovanih laboratorija za ispitivanje hrane i hrane za životinje Privredne komore Srbije,

17) mr Vladan Lapčević, Grupacija za metrologiju Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti Privredne komore Srbije,

18) prof. dr Vladimir Popović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

19) prof. dr Jovan Filipović, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Za sekretara Saveta određuje se Aleksandra Jovanović, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, Ministarstvo privrede.

 

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs