logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

QMS u medicinskim laboratorijama

Poslednjih godina znatno je povećan broj medicinskih laboratorija u Srbiji, a značaj njihovog rada naročito je došao do izražaja sa pojavom pandemije COVID-19.

 

Upravo zbog toga, skrećemo pažnju na koristi koje laboratorije mogu imati od implementacije standarda za sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) i kompetentnost medicinskih laboratorija, SRPS EN ISO 15189:2014. Doslednost i tačnost rezultata ispitivanja u direktnoj su vezi sa kvalitetom laboratorije koja to ispitivanje obavlja. Posedovanje akreditacije, odnosno međunarodno dogovorenog nivoa kompetencije znači da se može verovati tim rezultatima. Pored toga, može se vršiti poređenje i sa rezultatima laboratorija u inostranstvu, što predstavlja suštinu obezbeđivanja kontrole kvaliteta u medicinskom laboratorijskom ispitivanju.

Akreditacijom medicinske laboratorije ne samo da se povećava nivo poverenja pacijenata, već i kredibilitet laboratorije, čime ona postaje konkurentnija na tržištu medicinskih usluga.

Značaj QMS-a u velikoj meri je prepoznat i u Srbiji, gde se 15 medicinskih laboratorija akreditovalo prema standardu SRPS EN ISO 15189:2014, Medicinske laboratorije – Zahtevi za kvalitet i kompetentnost (videti spisak: https://bit.ly/3KYrsdL).

Ohrabruje činjenica da je podjednak broj akreditovanih medicinskih laboratorija iz javnog i iz privatnog sektora, kao i da više od polovine njih svoju akreditaciju održava duže od jedne decenije. To jasno pokazuju da je i u praksi uočen značaj kontinuirane primene standarda, odnosno akreditacije prema SRPS EN ISO 15189:2014.

Standard ISO 15189 primenjuje se još od 2003. godine na međunarodnom nivou, kada je izašlo prvo izdanje. Trenutno je u završnoj fazi revizije, tačnije u toku je faza glasanja nacionalnih tela za standarde pred usvajanje finalnog nacrta ISO/FDIS 15189:2022, koja traje do 14. oktobra. Objavljivanje novog ISO 15189 očekuje se početkom 2023. godine.

Novim, četvrtim izdanjem zamenjuje se treće izdanje (ISO 15189:2012), koje je tehnički revidirano. Ovim standardom takođe se zamenjuje ISO 22870:2016 ( srpski standard SRPS EN ISO 22870:2017, Ispitivanje uz pacijenta (POCT) – Zahtevi za kvalitet i kompetentnost), a najvažnije izmene su sledeće:

– usklađivanje sa ISO/IEC 17025:2017, koje je dovelo do toga da se zahtevi menadžmenta sada pojavljuju na kraju dokumenta;

– zahtevi za ispitivanje uz pacijenta (POCT), koji su prethodno sadržani u ISO 22870, a sada su ugrađeni u tekst standarda;

– naglašen je značaj upravljanja rizikom.

Institut za standardizaciju Srbije organizuje obuku posvećenu tumačenju zahteva standarda SRPS EN ISO 15189:2014, koji se odnose na kvalitet i kompetentnost medicinskih laboratorija. Specifičnost ove obuke se ogleda u tome što se paralelno sa tumačenjem važeće verzije standarda ukazuje na novine koje donosi ISO FDIS 15189. Ovaj dvodnevni vebinar pruža mogućnost učesnicima da steknu nova znanja, zahvaljujući kojima će unaprediti i olakšati primenu QMS-a u svojim laboratorijama i pripremiti se za akreditaciju prema SRPS EN ISO 15189:2014.

Videti detaljnije: https://iss.rs/sr_Cyrl/training/course/show/87

Prijavite se preko linka: https://forms.gle/uKtg8X16Sh2iftFu5

 

 

Izvor: iss.rs