logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

CE znak i Srpski znak usaglašenosti – dokaz bezbednosti vašeg proizvoda

Na portalu CE znak – pasoš za proizvode u okviru „Baze znanja”, korisnik može da pronađe tekstove i dokumenta svih 24 direktiva novog pristupa, tekstove odgovarajućih srpskih pravilnika, spiskove pratećih harmonizovanih standarda, postupke ocenjivanja usaglašenosti za sve grupe proizvoda,

kao i kontakte nadležnih institucija, vodiče i brojne druge informacije.

Posebna vrednost „Baze znanja” je što ona sadrži sve potrebne informacije, dokumenta, podatke i instrukcije o uslovima i postupcima za dolazak do CE znaka i
Srpskog znaka usaglašenosti, radi izvoza i/ili plasmana proizvoda na domaće tržište.


Onlajn aplikacija Provera bezbednosti proizvoda

Onlajn upitnik za CE znak i Srpski znak usaglašenosti služi da se brzom i jednostavnom proverom proceni da li određeni proizvod podleže CE označavanju i/ili
označavanju Srpskim znakom usaglašenosti. Korišćenjem ove aplikacije privrednik / preduzetnik može značajno uštedeti vreme i novac za pripremu dokumentacije, pribavljanje potrebnih isprava o usaglašenosti, pretragu p o d a t a k a i in f o r m a c i j a o n a d l e žn i m institucijama, pronalazak odgovarajućeg tehničkog propisa i drugo.
Kao rezultat čekiranja aplikacije dobija se integralni izveštaj koji sadrži: listu propisa koji se potencijalno primenjuju na dati proizvod, linkove ka tekstovima direktiva ili srpskim pravilnicima, linkove ka listi harmonizovanih (SRPS) standarda koji prate ove propise, listu notifikovanih /imenovanih tela za ocenu usaglašenosti (u zemlji ili inostranstvu), kao i listu kontakata u nadležnim ministarstvima i institucijama za svaki pojedinačni propis.

 

e-Vodiči i e-Brošure

Brošura „CE znak – pasoš za proizvode“ daje sažeti pregled 24 direktive, njihov predmet i područje primene za konkretne grupe proizvoda, izuzeća, kao i instrukcije u 12 koraka kako doći do CE znaka ili Srpskog znaka usaglašenosti.

Brošura „Vodič za bezbednost mašina“ predstavlja sažeto uputstvo malim i srednjim privrednim društvima o čemu sve treba da vode računa prilikom projektovanja, proizvodnje i plasmana svojih proizvoda na koje se odnosi Direktiva o bezbednosti mašina (2006/42/EC).

Za sve dodatne informacije o proizvodima koji podležu CE označavanju i popunjavanje u pitnik a kojim može t e proveriti da li se na vaš proizvod odnosi određena EU Direktiva zasnovana na novom pristupu i/ili odgovarajući domaći posetite vebstranicu: CE znak.

 

 

Izvor: usluge.pks.rs